Champion Klub Karate Kyokushin Sp. z o.o.

45-760 Opole
ul. Niemodlińska 16/1
Tel. 604 805 005
e-mail:

NIP 7543134180
KRS 0000654479
REGON 366134369

Konto bankowe:
Santander 74 1090 1649 0000 0001 3383 0774

 

Champion Klub Karate Kyokushin  (Stowarzyszenie)

45-760 Opole
ul. Niemodlińska 16/1
Tel. 604 805 005
e-mail:

NIP 7543159760
KRS 0000699111

Konto bankowe:
ING  21 1050 1504 1000 0090 3137 7725

Champion Klub Karate Kyokushin Sp. z o.o.

ul. Niemodlińska 16/1, 46-020 Opole, Polska

Klauzula informacyjna RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Champion Klub Karate Kyokushin
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Champion Klub Karate Kykushin, właściciel klubu mający siedzibę w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 16/1
Z administratorem możesz się skontaktować w następujący sposób: listownie, telefonicznie, mailowo (dane do kontaktu powyżej).
2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art.6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
a. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umowy o świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy jak i czynności w procesie zawierania umowy,
wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową związane z obsługą klienta;
b. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez Klienta (opiekuna prawnego klienta);
c. w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych;
d. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i
realizacji umowy niezbędne.
4. Dane osobowe będą przetwarzane:
a. przez czas niezbędny do wykonania umowy a ponadto przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
b. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
5. Klienta ma prawo do:
a. Żądania dostępu do swoich danych osobowych;
b. Sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
c. Usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
e. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
– o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania
f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679
6. Dane Klienta mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym tj. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi podwykonawstwa – usługi szkoleniowo – sportowe, księgowe i informatyczne.