Rodzaj opłat
miesięczna
półroczna (5 miesięcy)
roczna (10 miesięcy)
Opłata za zajęcia
140,00 zł
650,00 zł
1250,00 zł
Opłata rodzinna
130,00 zł
600,00 zł
1150,00 zł
Nie ma opłaty wpisowej, ani żadnych dodatkowych opłat !!
 1. Wysokość opłaty za zajęcia jest ustalana na dany sezon szkoleniowy i jest zgodna z tabelą powyżej. Jednakże może ona ulec zmienie w przypadku, gdy nastąpią zmiany kosztów wynajmu sal lub kosztów mediów. Opłata za dany miesiąc powinna być uiszczana najpóźniej do 10-go każdego miesiąca, opłata półroczna najpóźniej do 10-go września i 10-go lutego, a opłata całoroczna najpóźniej do 10-go września.
 2. Wpłaty należy dokonywać u instruktórów prowadzących lub na konto Klubu:

  Champion Klub Karate Kyokushin Sp. z o.o.
  ul. Niemodlińska nr 16/1, 45-760 Opole
  Bank Santander 74 1090 1649 0000 0001 3383 0774


  W tytule wpłaty prosimy wpisywać imię i nazwisko ćwiczącego, miejsce zajęć oraz którego miesiąca dotyczy wpłata.
 3. Opłata już wniesiona nie podlega zwrotowi.
 4. Opłata za zajęcia nie ulega zmianie nawet jeśli uczestnik w danym miesiącu opuszczał treningi.
 5. Zwolnienie z opłat za zajęcia następuje w momencie pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w treningach.
 6. Podpisanie zgody na udział w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na regularne opłacanie zajęć u instruktora lub na konto klubu. W przypadku trudności z terminowym regulowaniem opłat należy termin płatności ustalić indywidualnie z Zarządem Klubu.
 7. Za opłatę uczestnictwa w zajęciach uczestnik na życzenie może otrzymać fakturę.
 8. Opłata rodzinna obejmuje min. dwie osoby ze sobą spokrewnione.